Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Deklaracja dostępności strony WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Stowarzyszenie "Intro" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kampaniaprzemoc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak trybu wysokiego kontrastu.
 • Brak klawiszy zmiany domyślnego rozmiaru tekstu.
 • Nagłówki, przyciski nawigacyjne nie są w wyraźny sposób zaznaczane (brak fokusa) co utrudnia nawigację bez klawiatury przy użyciu klawisza "TAB".
 • Zdjęcia i grafiki nie posiadają alternatywnych opisów.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
 • Brak informacji dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących.
 • Brak publikacji klawiszy dostępności.
 • Publikowane dokumenty (skany) uniemożliwiają lub utrudniają odczyt maszynowy.
 • Brak mapy serwisu.

Wyłączenia

 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie skanów - nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Osipczuk.
 • E-mail: admin@psychotekst.pl
 • Telefon: 881 220 440

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie "Intro"
 • Adres: Traktatowa 1, 54-425 Wrocław
 • E-mail: admin@psychotekst.pl
 • Telefon: 881 220 440

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy